Koszyk:

Regulamin sklepu internetowego Shaman.pl

Sklep internetowy dostępny pod adresem www.shaman.pl, zwany dalej Sklepem, prowadzony jest przez Joannę Śniegocką, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Shaman Joanna Śniegocka, adres: ul. Długa 23, 63-400 Ostrów Wielkopolski (NIP: 6222647314, REGON: 300627037), adres poczty elektronicznej: info@shaman.pl.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od 22.02.2021r.

Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 • Sprzedawca - Joanna Śniegocka, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Shaman Joanna Śniegocka, adres: ul. Długa 23, 63-400 Ostrów Wielkopolski (NIP: 6222647314, REGON: 300627037), adres poczty elektronicznej: info@shaman.pl, telefon +48 664377705.
 • Sklep internetowy - rozbudowany serwis sprzedażowy online, za pomocą którego Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną, w tym przede wszystkim prezentację produktów, składanie zamówień, zawieranie umów na odległość oraz dostęp do treści cyfrowych, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://www.shaman.pl/
 • Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę o świadczenie Usługi elektronicznej lub Umowę Sprzedaży.
 • Konsument - to osoba fizyczna w rozumieniu ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, (Dz.U. 2019 poz. 1495) wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z Platformy Sprzedażowej, dokonująca czynności prawnej ze Sprzedawcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem/Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, za pośrednictwem Sklepu Internetowego, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 • Regulamin - niniejszy Regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi jego integralną część, w tym w szczególności „Polityką Prywatności”.
 • Zamówienie - oświadczenie woli Klienta/Konsumenta uzewnętrznione przez niego za pośrednictwem elektronicznego formularza w Sklepie Internetowym, złożone w sposób umożliwiający identyfikację Kupującego, produktów mających stanowić przedmiot umowy zawartej na odległość, sposobu dostawy, metody płatności oraz ceny sprzedaży.
 • Czas realizacji zamówienia (wysyłka) - liczba dni roboczych liczonych od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy, do momentu wydania zamówienia Dostawcy.
 • Czas dostawy zamówienia - jest to czas od wydania zamówienia Dostawcy do pierwszej próby doręczenia zamówienia na wskazany przez Klienta/Konsumenta adres lub do wybranego przez Klienta/ Konsumenta paczkomatu.
 • Dostawca - zewnętrzny podmiot, z którym współpracuje ze Sprzedawcą w zakresie świadczenia usługi dostawy Towarów, wybierany przez Klienta/ Konsumenta na etapie składania zamówienia.
 • Konto - bezpłatna Usługa Elektroniczna, tj. oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta/ Konsumenta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta/ Konsumenta w czasie rejestracji Konta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach.
 • Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 • Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy.
 • Usługa Elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta/ Konsumenta za pośrednictwem Sklepu Internetowego, prowadzonego pod adresem https://www.shaman.pl/
 • Koszyk – element oprogramowania Sklepu, umożliwiający przegląd wybranych przez Klienta/ Konsumenta Produktów do zakupu, a także umożliwiający ustalenie i modyfikację danych Zamówienia, w szczególności ilości i wartości Produktów oraz sposobu i kosztów dostawy.
 • Produkt/Towar - dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem/ Konsumentem .
 • Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Towaru zawarta między Klientem/ Konsumentem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 • Dzień roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 • Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia - ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz.U.2018.0.1541)
 • Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom bądź Konsumentom automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych treści zawierających informacje między innymi o Produktach, nowościach i promocjach dostępnych w Sklepie, na podany przez Klienta/ Konsumenta adres e-mail, za jego wyraźną zgodą. Zasady świadczenia przez Sprzedawcę usług Newslettera określa odrębny zapis w Polityce Prywatności udostępniony na stronach internetowych https://www.shaman.pl/
 • Siła wyższa - definiowana jest jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia (co obejmuje również nikłe prawdopodobieństwo jego zajścia w danej sytuacji) i niemożliwe do zapobieżenia (nie tyle samemu zjawisku, co jego następstwom) w szczególności pożary, powodzie, trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, wybuchy epidemii, a także strajki generalne, zamieszki, działania wojenne, akty terrorystyczne, przewroty wojskowe. Również niektóre działania organów władzy państwowej, takie jak blokady granic państwowych czy wprowadzenie zakazów eksportu czy importu.
 • Polityka prywatności – zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów/ Konsumentów, stanowiący integralną część niniejszego Regulaminu, udostępniany nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego
 • Informacja Handlowa – informacja handlowa w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności zaś reklamy, oferta handlowa oraz informacje o aktualnościach, promocjach i innych wydarzeniach dotyczących Sklepu.
 • Centrum Rozliczeniowe – zewnętrzny w stosunku do Sklepu Internetowego podmiot pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu elektronicznego lub płatności kartą płatniczą.

Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 • a) ogólne warunki korzystania ze Sklepu,
 • b) zasady składania Zamówień w Sklepie,
 • c) zasady świadczenia usług drogą elektroniczną,
 • d) zasady zawierania Umów Sprzedaży, których przedmiotem są określone Towary,
 • e) procedurę reklamacyjną i procedurę odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

2.2. Sklep internetowy pod adresem internetowym https://www.shaman.pl/ prowadzony jest przez Sprzedawcę. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest między Klientem/ Konsumentem, a Joanną Śniegocką, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Shaman Joanna Śniegocka. Szczegółowe dane podane są we wstępie Regulaminu.

2.3. Sprzedawca świadczy usługi na terytorium Polski.

2.4. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach https://www.shaman.pl/, odnoszące się do zamieszczonych tam produktów, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.5. Sprzedawane w Sklepie suplementy diety nie są produktami leczniczym. Nie mają one właściwości zapobiegania chorobom lub ich leczenia. Jest to żywność, która w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia zdefiniowana jest jako środek spożywczy, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety, będący skoncentrowanym źródłem witamin lub składników mineralnych lub innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny fizjologiczny.

2.6. Dane zawarte w treści serwisu mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje podane na stronie nie są opisami medycznymi. Z opublikowanych informacji nie należy korzystać do diagnozowania, leczenia lub zapobiegania jakiejkolwiek chorobie.

2.7. Autorskie prawa majątkowe do treści zamieszczonych na stronach Internetowych Sklepu a także elementów graficznych Sklepu, ich układu, kompozycji, stanowiących utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują Sprzedawcy.

2.8. Klient/ Konsument Sklepu zobowiązuje się do przestrzegania praw własności intelektualnych oraz praw własności przemysłowej przysługujących Sprzedawcy oraz podmiotom trzecim. Kopiowanie, rozpowszechnianie lub dokonywanie opracowań Sklepu, jego elementów, a także jego wyglądu jako całości, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez wyraźnej, pisemnej zgody Sprzedawcy, stanowi naruszenie jego praw autorskich majątkowych.

2.9. Sprzedawca informuje, że wszelkie zamieszczane na stronach Sklepu znaki handlowe (loga, logotypy, nazwy marek, etc.), materiały graficzne, zdjęcia podlegają ochronie prawnej i są wykorzystywane przez Sklep wyłącznie dla celów informacyjnych.

2.10. Wszystkie nazwy produktów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej.

2.11. Klienci/ Konsumenci mogą porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: info@shaman.pl, a także telefonicznie pod numerem +48 664377705 oraz drogą pisemną (dane kontaktowe jak w punkcie 1.1.1 Regulaminu), przy czym zamówienia Klienci/ Konsumenci składają przy użyciu formularza zamówienia, zgodnie z procedurą przewidzianą w punkcie 6. niniejszego Regulaminu.

2.12. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronie internetowej Sklepu. Promocje nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

2.13. Niniejszy regulamin jest nieodpłatnie dostępny na stronach internetowych https://www.shaman.pl/ w sposób umożliwiający Klientowi/Konsumentowi zapoznanie się z nim przed zawarciem umowy, a nadto na jego żądanie Sprzedawca udostępnia go w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie za pomocą systemu teleinformatycznego.

Zasady Korzystania ze Sklepu

3.1. Regulamin skierowany jest zarówno do Klientów/ Konsumentów, korzystających ze Sklepu Internetowego lub zawierających Umowy Sprzedaży, z wyjątkiem punktu 13 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do Klientów niebędących Konsumentami.

3.2. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta i/lub w celu złożenia przez Klienta/Konsumenta Zamówienia.

3.3. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Klienta/Konsumenta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po zarejestrowaniu się i utworzeniu Konta zgodnie z postanowieniami punktu 5. niniejszego regulaminu lub po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez dokonywania rejestracji.

3.4. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne jest spełnienie minimalnych wymagań technicznych, takich jak:

 • komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne połączone z siecią internet
 • przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari, Microsoft Edge - zaktualizowane do najnowszych wersji
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)
 • włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript
 • zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768

3.5. Klient/ Konsument zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. Jest on zobowiązany w szczególności do:

 • powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jej elementy techniczne,
 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym w szczególności treści obraźliwych lub wulgarnych, nawołujących do przemocy lub innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 • Nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w Sklepie wyłącznie dla własnego użytku osobistego,
 • korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów/ Konsumentów oraz dla Sprzedawcy.

3.6. Ponadto Klient/ Konsument zobowiązany jest do:

 • podawania w udostępnionych w ramach Sklepu Internetowego formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta/Konsumenta,
 • niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta/ Konsumenta w związku z zawarciem Umowy o świadczenie usług lub Umowy Sprzedaży,
 • terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta/ Konsumenta i Sprzedawcę kosztów w pełnej wysokości,
 • terminowego odbioru Produktów zamówionych przy wykorzystaniu sposobu dostawy i płatności za pobraniem,

3.7. W przypadku naruszenia przez Klienta/ Konsumenta niniejszego Regulaminu, w szczególności poprzez naruszenie postanowień punktu 3.5. Regulaminu, Sprzedawca może pozbawić Klienta/ Konsumenta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym.

3.8. Informacje podane przez Klienta/ Konsumenta w toku składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji Zamówienia, w przypadku, gdy podane dane uniemożliwiają realizacje Zamówienia, w szczególności uniemożliwiają prawidłowe doręczenie przesyłki. Przed odmową realizacji Sprzedawca podejmie próbę kontaktu z Klientem/ Konsumentem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie Zamówienia.

Usługi elektroniczne

4.1. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną bezpłatne usługi polegające na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie, umożliwieniu Klientom/ Konsumentom założenia Konta w Sklepie oraz udostępnianiu formularza umożliwiającego złożenie zamówienia na produkty, a także publikacji opinii produktów i korzystania z formularza kontaktowego.

4.2. Usługa formularza rejestracji polega na umożliwieniu Klientom/ Konsumentom założenia Konta w Sklepie, przy pomocy loginu, który jest mailem Klienta/ Konsumenta oraz unikalnego hasła wybranego przez niego i służącego do logowania na Konto Sklepu, zgodnie z procedurą przewidzianą w punkcie 5. Regulaminu. Usługa świadczona jest nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu po zakończeniu procesu rejestracji.

4.3. Usługa Konta użytkownika, szczegółowo opisana w paragrafie 5. niniejszego Regulaminu, świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient/ Konsument może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów usunąć swoje konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy drogą pisemną, lub za pośrednictwem e-mail (dane kontaktowe określone w punkcie 1.1.1. Regulaminu). Konto zostanie usunięte z chwilą otrzymania oświadczenia przez Sprzedawcę. Punkt 5.16. Regulaminu stosuje się.

4.4. Usługa formularza zamówienia polega na umożliwieniu Klientom/ Konsumentom składania zamówień (oświadczeń woli) na produkty oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, zgodnie z procedurą przewidzianą w punkcie 6. Regulaminu. Usługa świadczona jest nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

4.5. Usługa Newslettera udostępnia możliwość zapisania się na Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na stronie internetowej Sklepu lub w momencie rejestracji Konta w Sklepie czy bezpośrednio na Koncie Klienta/ Konsumenta. Jest ona świadczona nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient/ Konsument ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z otrzymywania Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy drogą pisemną lub za pośrednictwem e-mail (dane kontaktowe określone w punkcie 1.1.1. Regulaminu). Sprzedawca umożliwia także rezygnację z subskrypcji Newslettera poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku umieszczonego w stopce każdego maila wysłanego w ramach subskrypcji.

4.6. Usługa Formularza Kontaktowego polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy. Rezygnacja z powyższej usługi możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedającego.

4.7. Usługa Publikacji Opinii Klienta/ Konsumenta polega na umożliwieniu w/w umieszczania na stronach Internetowych Sklepu (pod opisem danego produktu) indywidualnych i subiektywnych ich wypowiedzi dotyczących poszczególnych towarów. Opinia ta przed publikacją jest weryfikowana przez Sprzedawcę, który nie ma obowiązku jej umieszczenia. Rezygnacja z usługi publikacji opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta/ Konsumenta na Stronie Internetowej Sklepu.

4.8. Wskazane w punkcie 4.1. Usługi świadczone są przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

4.9. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Sklepu były na najwyższym poziomie, jednakże Sprzedawca nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu w szczególności przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, koniecznością modernizacji, czy rozbudowy Sklepu.

4.10. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w dostawie usług elektronicznych, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta/ Konsumenta.

4.11. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznych ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi niebędącemu Konsumentem stosownego oświadczenia.

4.12. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną można zgłaszać pisemnie lub drogą mailową (dane kontaktowe wskazane w punkcie 1.1.1. Regulaminu). W reklamacji Klient/ Konsument powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej ze świadczonymi przez Usługodawcę usługami. Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie 14 dni.

Konto użytkownika

5.1. Bezpłatna usługa elektroniczna Konta w sklepie Shaman jest dostępna dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

5.2. Usługa Konta w Sklepie dostępna jest po dokonaniu Rejestracji przy użyciu Formularza Rejestracji znajdującego się w górnej części każdej ze stron składających się na Sklep. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie internetowej Sklepu.

5.3. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta/ Konsumenta następujących danych: imię i nazwisko, nazwa firmy (jeżeli dotyczy), adres email a także informacje logowania, na które składają się adres email oraz unikalne hasło użytkownika, które ustawiane jest podczas rejestracji.

5.4. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym, w szczególności danych osobowych osób trzecich, które nie udzieliły upoważnienia do założenia Konta w ich imieniu.

5.5. Spełnienie warunków określonych powyżej i kliknięcie przycisku „Zarejestruj się” powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego i jest równoznaczne z utworzeniem Konta w Sklepie. Sprzedawca wysyła do Klienta/ Konsumenta, na podany przez niego adres e-mail, wiadomość z potwierdzeniem założenia Konta w Sklepie.

5.6. Podany w czasie rejestracji adres e-mail oraz hasło będą służyć do logowania się na Konto w Sklepie, chyba że Klient/ Konsument zmieni dane logowania za pomocą ustawień konta, wtedy zmienione dane będą nowymi danymi logowania.

5.7. Klient/ Konsument zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim danych logowania wykorzystywanych do logowania się do Konta użytkownika w Sklepie internetowym.

5.8. Po zalogowaniu się do Konta, Klient/ Konsument ma możliwość:

 • śledzenia statusu zamówienia,
 • wglądu w historię zamówień,
 • modyfikowania metod płatności,
 • aktualizacji swoich danych,
 • zapisywania alternatywnych adresów dostawy,
 • zamówienia i rezygnacji z zamówienia newslettera,
 • otrzymywania powiadomień o dostępności produktów,
 • dodawania opinii o produktach.

5.9. W celu dodania opinii należy zalogować się na Konto a następnie wybrać produkt, który ma być recenzowany. Następnie należy wybrać zakładkę “Dodaj opinię” pod produktem, wypełnić odpowiedni formularz i wpisać w odpowiednią rubrykę treść opinii oraz kliknąć przycisk „Dodaj opinię”. Kliknięcie przycisku „Dodaj opinię” powoduje przesłanie formularza do Sprzedawcy. Opinia zostanie zamieszczona po akceptacji jej treści przez Sprzedawcę.

5.10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczenia opinii w przypadku, gdyby naruszała którykolwiek z zapisów punktu 3.5 niniejszego Regulaminu.

5.11. W celu otrzymania powiadomienia o dostępności produktu niedostępnego w momencie przeglądania produktów Sklepu zalogowany na Konto Sklepu Klient/Konsument powinien wybrać i kliknąć przycisk “powiadom mnie o dostępności”.

5.12. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta/ Konsumenta i innych usług elektronicznych, o których mowa w punkcie 4.1 Regulaminu, w przypadku działania przez Klienta/ Konsumenta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów/ Konsumentów, w szczególności poprzez naruszenia przez w/w przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.

5.13. Sprzedawca poinformuje Klienta / Konsumenta o zamiarze zablokowania mu Konta na adres e-mail aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym Shaman. Zablokowanie konta w przypadku opisanym powyżej oznacza rozwiązanie umowy z Klientem/ Konsumentem o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym.

5.14. W przypadku zablokowania konta Klienta/ Konsumenta na podstawie punktu 5.13. niniejszego Regulaminu, Sprzedawca anuluje niezrealizowane zamówienia złożone przez tego Klienta bądź Konsumenta. Anulowanie następuje w ciągu 1 dnia roboczego, liczonego od dnia zablokowania konta. W takim wypadku całość zapłaconej kwoty za zamówienie podlega zwrotowi.

5.15. Usługa elektroniczna Konta może zostać wypowiedziana przez Klienta / Konsumenta w każdym czasie poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy. Szczegółowy tryb został opisany w punkcie 4.11. Regulaminu. Likwidacja konta nie ma wpływu na realizację złożonych zamówień.

Składanie zamówień

6.1. Klient/ Konsument może dokonać zakupu towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu poprzez złożenie zamówienia. Klient/ Konsument składa zamówienie poprzez stronę internetową https://www.shaman.pl/ z wykorzystaniem Konta, po uprzednim zalogowaniu się do Sklepu lub po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez dokonywania rejestracji Konta.

6.2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

6.3. Klient/ Konsument dokonuje wyboru towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu w chwili składania zamówienia, zgodnie z jego opisem i ceną, oraz określając jego ilość. Klient/ Konsument kompletuje zamówienie korzystając z Koszyka i podejmując kolejne czynności techniczne zmierzające do złożenia zamówienia w oparciu o wyświetlane mu komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

6.4. W trakcie składania zamówienia – aż do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdź zakup” Klient/ Konsument ma możliwość modyfikowania zamówienia w szczególności w zakresie wyboru towaru oraz jego ilości, a także ma możliwość wprowadzić posiadany kod promocyjny.

6.5. Po podaniu przez Klienta/ Konsumenta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

 •  przedmiotu zamówienia,
 •  jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
 •  wybranej metody płatności,
 •  wybranego sposobu dostawy,
 •  czasu dostawy.

6.6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu oraz Polityki Prywatności, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz kliknięcie przycisku „Potwierdź zakup”.

6.7. Po złożeniu przez Klienta /Konsumenta prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie przesyła Klientowi/ Konsumentowi informację o jego przyjęciu, tj. przyjęciu oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, na jego adres e-mail podany przy składaniu zamówienia lub podczas zakładania Konta.

6.8. Umowę uznaje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta/Konsumenta wiadomości e-mail, o której mowa w ustępie powyżej. W przypadku, w którym Sprzedawca nie potwierdzi niezwłocznie przyjęcia zamówienia do realizacji, umowa pomiędzy Klientem/ Konsumentem, a Sprzedawcą nie zostaje zawarta, a wszelkie uiszczone płatności za nieprzyjęte zamówienie zostaną niezwłocznie zwrócone Klientowi/Konsumentowi.

6.9.W przypadku braku możliwości przyjęcia wszystkich lub niektórych złożonych w ramach Zamówienia ofert, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem/Konsumentem w celu:

 • poinformowania Klienta/Konsumenta o braku możliwości przyjęcia wszystkich złożonych w ramach Zamówienia ofert zawarcia Umowy Sprzedaży,
 • potwierdzenia przez Klienta/Konsumenta woli realizacji Zamówienia w części, w jakiej Sprzedawca zgodził się przyjąć oferty zawarcia Umowy Sprzedaży. Wówczas Klient/Konsument może anulować w całości złożone Zamówienie (w zakresie wszystkich ofert), co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy. Anulowanie Zamówienia przez Klienta/ Konsumenta zwalnia Sprzedawcę z obowiązku jego realizacji. W przypadku anulowania Zamówienia, odpowiednie zastosowanie znajduje ust. 12 poniżej.

6.10. W przypadku braku możliwości przyjęcia ofert/y złożonych w ramach Zamówienia, Umowa Sprzedaży w zakresie zamówionych Produktów nie zostaje zawarta, a Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni zwraca Klientowi/Konsumentowi uiszczone przez niego płatności, w zakresie w jakim Umowa Sprzedaży nie została zawarta.

6.11. W przypadku wyboru przez Klienta/ Konsumenta płatności za zamówienie z góry, realizacja zamówienia rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania wpłaty za zamówiony towar na rachunku bankowym Sprzedawcy.

6.11. Sprzedawca uprawniony jest do anulowania zamówienia w razie niedokonania przez Klienta/ Konsumenta pełnej płatności w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania przez Klienta/ Konsumenta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Anulowanie zamówienia oznacza, że Sprzedawca jest zwolniony z obowiązku jego realizacji.

6.12. Na każde zamówienie wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT jest dostarczana drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany na Koncie Klienta/ Konsumenta lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji, chyba że Klient/Konsument wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej. Wskazanie przez Klienta danych do wystawienia faktury VAT w postaci numeru NIP oraz firmy jednoosobowej działalności gospodarczej oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy sprzedaży jako przedsiębiorca.

6.13. Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży hurtowej. Maksymalna wartość zamówienia wynosi 1500 zł (brutto), przy wadze nieprzekraczającej 100 kg. Zapis punktu 9.11. niniejszego Regulaminu stosuje się.

Cena

7.1. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu podana jest w złotych polskich i uwzględnia podatek od towarów i usług (cena brutto).

7.2. Cena produktu nie zawiera kosztu dostawy, którego wysokość zależy od sposobu dostarczenia towaru do Klienta, co szczegółowo zostało opisane w punkcie 8. Regulaminu.

7.3. O łącznej cenie Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy oraz o innych kosztach Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia.

7.4. Sprzedawca dopuszcza zmniejszenie łącznej kwoty do zapłaty poprzez skorzystanie z funkcjonalności Koszyka o nazwie “wprowadź kod” na etapie składania zamówienia. Kupon ten automatycznie rozlicza wartość zamówienia przed złożeniem dyspozycji przez Klienta/Konsumenta “potwierdź zakup”. Jeżeli warunki korzystania z kodów rabatowych nie stanowią inaczej, kod rabatowy obniża wyłącznie cenę końcową produktów, nie obniża kosztów dostawy.

Płatność i Realizacja Zamówień

8.1. Zamówienia złożone w Sklepie Internetowym Shaman mogą być opłacone:

 • z góry (przed odbiorem przedmiotu zamówienia) - płatne bezpośrednio na konto Sklepu za pośrednictwem systemu Tpay-przelew elektroniczny lub płatność kartą płatniczą: Visa, Mastercard, Maestro, za pomocą systemu Elavon lub przy pomocy płatności mobilnej Blik,
 • z góry - tradycyjnym przelewem na konto bankowe Sprzedawcy,
 • z dołu - przy odbiorze przedmiotu zamówienia.

8.2. W przypadku płatności z góry, realizacja zamówienia rozpocznie się w ciągu 24 h od zaksięgowania na rachunku bankowym Sprzedawcy pełnej kwoty złożonego zamówienia lub – w wypadku płatności obsługiwanych przez zewnętrzny system płatności Tpay – po potwierdzeniu przez ten podmiot dokonania pełnej płatności przez Klienta/ Konsumenta.

8.3. W przypadku wyboru płatności z góry tradycyjnym przelewem bankowym Klient/Konsument ma 7 dni roboczych na opłacenie całości złożonego zamówienia, licząc od dnia następującego po dniu w którym Klient/Konsument złożył zamówienie. W wypadku niewywiązania się przez Klienta/Konsumenta z płatności w oznaczonym terminie, Sprzedawca wyznacza Klientowi/Konsumentowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta/Konsumenta poprzez adres e-mail Klienta/Konsumenta podany w trakcie składania zamówienia. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym jego upływie, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu dodatkowego terminu, na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego Sprzedawca prześle Klientowi/Konsumentowi na jego adres e-mail oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

8.3. W przypadku płatności z dołu, realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Klienta/Konsumenta potwierdzenia przyjęcia zamówienia o którym mowa w punkcie 6.7. Regulaminu.

8.4. Czas realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu wynosi do 10 dni roboczych, licząc od dnia następującego po dniu przyjęcia zamówienia do realizacji. W przypadku złożenia i opłacenia zamówienia do godziny 12-tej danego dnia roboczego, czas realizacji zamówienia zaczyna biec tego samego dnia.

8.5. Czas dostawy zamówienia wynosi od 1 do 2 dni roboczych od momentu wydania zamówienia Dostawcy. Sprzedawca wysyła Klientowi/Konsumentowi informację potwierdzającą wydanie zamówienia Dostawcy, na adres e-mail podany przez Klienta/Konsumenta w trakcie składania Zamówienia.

8.6. Sprzedawca wskazuje czas realizacji zamówienia na stronach Sklepu, pod opisem Produktu. Jeśli wybrane przez Klienta/Konsumenta produkty mają przewidziane różne terminy realizacji zamówienia (wysyłki), Sprzedawca skompletuje i zrealizuje zamówienie według dłuższego czasu wysyłki.

8.7. Czas realizacji Zamówienia może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy. W przypadku, gdy realizacja zamówienia nie jest możliwa w czasie wskazanym w punkcie 8.4. Regulaminu, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta/Konsumenta oraz wskaże nowy, przybliżony termin realizacji zamówienia. Jeżeli nowy termin nie zostanie zaakceptowany przez Klienta/Konsumenta – może on odstąpić od umowy bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami, Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w realizacji zamówienia, wywołane okolicznościami niezależnymi od Sprzedawcy.

8.8. Sprzedawca udostępnia informacje na temat przebiegu realizacji Zamówienia na Koncie Klienta/Konsumenta, a także każdorazowo informuje Klienta/Konsumenta o zaistnieniu sytuacji wymienionej w punkcie 8.7. Regulaminu.

8.9. Płatności przy odbiorze (Kurier DPD) mogą być uiszczane gotówką.

8.10. Sprzedawca wystawia faktury Vat, zgodnie z zapisem punktu 6.11. niniejszego Regulaminu.

8.11. Rozliczenia transakcji e-przelewem oraz płatnością kartą przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Tpay. Usługi te świadczy Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą przy ul. Św.Marcin 73/6 w Poznaniu (61-808), zgodnie z regulaminami usług dostępnymi pod adresem: https://tpay.com/user/assets/files_for_download/regulamin.pdf.

8.12. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Elavon. Usługi te świadczy Elavon Financial Services DAC, oddział w Polsce, z siedzibą przy ul. Puławskiej w Warszawie (02-515), zgodnie z regulaminami usług dostępnymi pod adresem:https://www.elavon.pl/content/dam/elavon/pl-pl/documents/customer-center/news/POL_TOS_2018_03_i.pdf

Dostawa

9.1.Dostawa zamówionych towarów odbywa się na terenie Polski w wybrany przez Klienta/Konsumenta sposób wysyłki wskazany w trakcie składania Zamówienia.

9.2. Zamówione towary dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub pośrednictwem usługi paczkomatów Inpost.

9.3. Dostawa Towaru do Klienta/Konsumenta jest odpłatna, z zastrzeżeniem punktu 9.5. niniejszego Regulaminu. Całkowity koszt dostawy Towaru jest wskazywany Klientowi/Konsumentowi w trakcie składania Zamówienia, w tym bezpośrednio przed złożeniem Zamówienia.

9.4. Dostępne aktualnie metody i koszty dostawy produktu są wskazane Klientowi/ Konsumentowi w zakładce „Dostawa” w sklepie internetowym Sprzedawcy oraz w chwili składania zamówienia danego produktu przez Klienta/ Konsumenta.

9.5. Zamówione towary dostarczane są na wybrany przez Klienta/Konsumenta adres zapisany w książce adresowej na Koncie lub jeżeli nie posiada on Konta - na inny wskazany przez niego adres podany w trakcie składania Zamówienia.

9.6. Klient/Konsument zobowiązany jest do podania prawidłowego i dokładnego adresu, pod który ma zostać dostarczony zamówiony towar. W przypadku podania przez Klienta/Konsumenta błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego Towaru.

9.7. W przypadku wyboru Paczkomatów InPost 24/7 (InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie) jako Dostawcy, adresem Dostawy będzie adres paczkomatu wybranego przez Klienta/Konsumenta w momencie składania zamówienia.

9.8. Sprzedawca nie umożliwia odbioru osobistego Towaru przez Klienta.

9.9. W indywidualnych przypadkach koszt dostawy może odbiegać od szacunkowego kosztu dostawy wskazywanego, podczas procesu składania Zamówienia, w szczególności z uwagi na rozmiar zamówienia. Każdorazowo Klient/ Konsument zostanie poinformowany mailowo lub telefonicznie przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia o szacunkowym koszcie i czasie dostawy Zamówienia.

9.10. Z chwilą wydania Dostawcy zamówionego Towaru na Klienta niebędącym Konsumentem przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktami oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi niebędącemu Konsumentem oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki. Za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki w czasie od jej przyjęcia do przewozu przez Przewoźnika aż do wydania Klientowi odpowiada przewoźnik na zasadach określonych przepisami prawa.

Reklamacje towarów (rękojmia)

10.1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru bez wad.

10.2. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta/ Konsumenta za wady fizyczne lub prawne Towarów na podstawie art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

10.3. Sprzedawca w okresie dwóch lat od otrzymania towaru przez Klienta/Konsumenta ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru. W przypadku wady fizycznej towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia albo został wydany kupującemu w stanie niezupełnym oraz inne wady określone w art. 5561 kodeksu cywilnego. Wada prawna zachodzi wówczas, gdy towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej.

10.4. W przypadku wystąpienia wady towaru Konsumentowi przysługuje wobec Sprzedawcy jedno z poniższych roszczeń reklamacyjnych:

 • złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy,
 • żądanie obniżenia ceny Towaru, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta/Konsumenta wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie,
 • żądanie wymiany Towaru na wolny od wad,
 • żądanie usunięcia wady.

10.5. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Klient/Konsument nie może złożyć oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

10.6. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady i dowodem zakupu w Sklepie, listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres Sklepu: Shaman Joanna Śniegocka, ul. Długa 23, 63-400 Ostrów Wielkopolski. Sprzedawca udostępnia na stronie Sklepu formularz reklamacyjny, z którego Klient/ Konsument może skorzystać.

10.7. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane: imię i nazwisko Klienta/Konsumenta, adres, numer zamówienia, datę transakcji, przedmiot i przyczynę reklamacji, numer konta bankowego i dane kontaktowe.

10.8. Klient/Konsument otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego od otrzymania przez Sprzedawcę przesyłki zawierającej reklamowany towar. Klient/ Konsument zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji na adres e-mail wskazany przez niego w trakcie składania Zamówienia.

10.9. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, Towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

10.10. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta/Konsumenta – Sprzedawca niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta/Konsumenta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Sprzedawca zwróci należność niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

10.11. Klient/Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

10.12. Klient/ Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • Klient/Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
 • Klient/Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Klientem/Konsumentem, a Sprzedawcą.
 • Klient/Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem/Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 • Klient/Konsument może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Klientami/Konsumentami.

10.13. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego Sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami.

10.14. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a Sprzedawcą, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby strony powodowej.

Prawo do odstąpienia od umowy

11.1. Klient/ Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta/Konsumenta lub osobę trzecią wskazaną przez Klienta/Konsumenta, inną niż Przewoźnik.

11.2. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do Klientów nie będących również Konsumentami tj. podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w tym działalność zawodową, które w ramach tej działalności i na jej potrzeby dokonują zakupu bezpośrednio związanego z tą działalnością w Sklepie Shaman.

11.3. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi/Konsumentowi w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

11.4. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi/Konsumentowi w odniesieniu do umów w których Towarem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

11.5. Klient/Konsument realizuje prawo odstąpienia od umowy poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia w dowolnej formie. Przykładowe formy proponowane przez Sprzedawcę to złożenie oświadczenia w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy, tj.: ul. Długa 23, 63-400 Ostrów Wielkopolski lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: info@shaman.pl. Sprzedawca udostępnia także na stronie Sklepu wzór odstąpienia od umowy, z którego Klient/Konsument może skorzystać.

11.6. Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie przez Klienta/Konsumenta informacji dotyczącej wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem terminu o którym mowa w punkcie 11.1. Regulaminu.

11.7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta/Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi/Konsumentowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta/Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).

11.8. W przypadku skorzystania przez Klienta/Konsumenta z prawa odstąpienia, Sprzedawca dokonuje zwrotu uiszczonych przez Klienta/Konsumenta płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient/Konsument, chyba że Klient/Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku, gdy zwrot płatności nie może nastąpić przy użyciu tego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient/Konsument, z uwagi na to, że Sprzedawca nie obsługuje już określonego sposobu płatności, Sprzedawca dokona zwrotu przy użyciu sposobu płatności, który będzie w możliwie największym stopniu odpowiadał właściwościom sposobu płatności użytego wcześniej przez Klienta/Konsumenta.

11.9. Klient/Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić Produkt Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Klient/Konsument może zwrócić Produkt na adres: Shaman Joanna Śniegocka, adres: ul. Długa 23, 63-400 Ostrów Wielkopolski. Prosimy o dołączenie dowodu zakupu Produktu lub wydrukowanego elektronicznego dowodu zakupu Produktu.

11.11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Zakres tej odpowiedzialności jest ustalany w oparciu o porównanie wartości towaru nowego z wartością towaru zwracanego, obliczoną według stopnia zużycia.

11.12. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowę taką uważa się za niezawartą.

Rozwiązanie Umowy i zmiana regulaminu

12.1. Sprzedawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług zawartą z Klientem/Konsumentem za miesięcznym okresem wypowiedzenia z ważnych przyczyn, rozumianych jako (katalog zamknięty):

 • zmianę przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem/ Konsumentem a Sprzedawcą lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
 • zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
 • zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

12.2. Z zastrzeżeniem punktu 12.1, Sprzedawca może wypowiedzieć Klientowi/Konsumentowi Umowę o Świadczenie Usług za siedmiodniowym okresem wypowiedzenia i/lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego oraz składania Zamówień, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości Treści, z ważnych powodów, tzn. w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta/Konsumenta niniejszego Regulaminu, tj. w sytuacjach gdy Klient/Konsument (katalog zamknięty) narusza postanowienia punktu 3 ust. 3.5 Regulaminu.

12.3. Z ważnych przyczyn, tzn. w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta/Konsumenta niniejszego Regulaminu, w sytuacji gdy dany Klient/ Konsument naruszył postanowienie punktu 3.6 ust. 3 i 4 Sprzedawca w celu uniknięcia dalszych szkód może nie przyjąć oferty Klienta/Konsumenta w zakresie określonych form płatności lub dostawy.

12.4. Sprzedawca może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu (z wyjątkiem punktu 13 Regulaminu, który dotyczy Klientów niebędących również Konsumentami i może ulec zmianie w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa) w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:

 • zmiany przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów,
 • zmiany sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie),
 • zmiana zakresu lub sposobu świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

12.5. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w Sklepie Internetowym oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przy zawieraniu Umowy o Świadczenie Usług przez Klienta/Konsumenta adres e-mail, co Strony uznają za wprowadzenie informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Klient/Konsument mógł zapoznać się z jej treścią.

12.6. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie. W przypadku Klientów/Konsumentów, którzy zawarli Umowę o Świadczenie Usług, tj. posiadających Konto, mają oni prawo do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie wpływa na Umowy Sprzedaży zawarte przez Klienta/ Konsumenta i Sprzedawcę przed zmianą Regulaminu.

Postanowienia odnoszące się do Klientów nie będących również Konsumentami.

13.1. Zapisy niniejsze dotyczą wyłącznie Klientów niebędących również Konsumentami.

13.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym również Konsumentem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego również Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy

13.3. W wypadku Klientów niebędących również Konsumentami, Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

13.4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

13.5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.

13.6. W wypadku Klientów niebędących również Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia w dowolnej formie.

13.7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

13.8. W odniesieniu do Klientów niebędących również Konsumentami Sprzedawca może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

13.9. Niniejszy punkt 13 Regulaminu, z wyjątkiem punktu 13.5, nie stosuje się do Klientów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalności gospodarczą, które zawierają ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży, na podstawie Regulaminu bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści określonej umowy wynika, że nie posiada ona dla Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, określonego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Klientom tym przysługuje również uprawnienie do odstąpienia od umowy na zasadach przewidzianych w punkcie 11 Regulaminu.

Bezpieczeństwo Danych Osobowych

14.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej na stronach Sklepu.

14.2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

14.3. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

14.4. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez Sprzedawcę zostały opisane w Polityce Prywatności, która znajduje się na stronie https://www.shaman.pl/.

Postanowienia końcowe.

15.1. W Sklepie Internetowym Shaman umowy zawierane są w języku polskim.

15.2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet. Sprzedawca zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Sklepie internetowym poprzez stosowanie protokołu SSL (SecureSocketLayer).

15.3. Indywidualne ustawienia urządzenia końcowego mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta/Konsumenta, a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). W przypadku wystąpienia różnicy pomiędzy wizualizacją produktu a jego rzeczywistym wyglądem Klientowi/ Konsumentowi przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami punktu 11 niniejszego Regulaminu.

15.4. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Klienta/Konsumenta.

15.5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.