Koszyk:

-12% DBAJ O STAWY. WPISZ KOD: STAWY

Regulamin konkursu na instagramie pod nazwą” Voucher

 

 • 1  Postanowienia Ogólne
 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „emotka„ jest firma Shaman Joanna Śniegocka z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (63-400) przy ul. Długiej 23,  dalej zwana „Organizatorem”. 
 2. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego. 
 3. Konkurs rozpoczyna się dnia 03.07.2022 r. godz. 19.00, a kończy się dnia 06.07.2022  r. o godz. 23:59:59 czasu polskiego.  
 4. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem URL: https://shaman.pl/.

 

 • 2. Uczestnicy i zasady Konkursu
 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:
  1. zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie; 
  2. ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  3. posiadających adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
  4. posiada publiczne konto (profil) w serwisie Instagram, 
  5. wykona Zadanie Konkursowe. 
  6. posiada stan zdrowia pozwalający na branie udziału w Konkursie. 
 3. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2  Regulaminu.
 4. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora, a także podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych oraz członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
 5. Wykonanie Zadania Konkursowego oznacza umieszczenie pod zdjęciem wraz z postem konkursowym umieszczonym w serwisie Instagram pod adresem URL: www……………….. komentarza w formie emotikon będącego odpowiedzią na pytanie: „ Stosujesz suplementy diety? A może chcesz zacząć? ”. 
 6. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu. 
 7. Uczestnik może skomentować post o którym mowa w ust. 5 wyłącznie 1 (słownie: jeden) raz. 
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:   
 1. a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie, 
 2. b) działają z fikcyjnych konta/profili w serwisie Instagram;
 3. c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram; 
 4. f) oznaczają produkty marek, które nie są umieszczone na zdjęciu;
 5. d) naruszają regulamin serwisu Instagram.
 6. e) użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne, naruszyli dobra osobiste osób lub podmiotów trzecich bądź Organizatora.

 

 • 3. Nagrody i wyłonienie Zwycięzców 
 1. Zwycięzcami Konkursu będzie Uczestnik, których komentarze uzyskają najwięcej polubień od posiadających aktywne konta użytkowników serwisu Instagram.
 2. Zwycięzcy zostanie  przyznany voucher o wartości 400 zł dający możliwość zrealizowania jednorazowych zakupów w sklepie internetowym www.shaman.pl. 
 3. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT. 
 4. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o uzyskaniu Nagrody poprzez zamieszczenie listy Zwycięzców wskazujących nazwy profili (kont) w profilu Organizatora w serwisie Instagram https://www.instagram.com/shaman_pl/  najpóźniej dnia 13.07.2022.
 5. Informacja o wygranej w Konkursie zostanie przesłana Zwycięzcy w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram.
 6. Nagroda w postaci vouchera zostanie przesłana Zwycięzcy w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku konkursu, w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram.  
 7. W przypadku nieprzekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 6 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Organizator wybierze kolejnego Uczestnika, który uzyskał najwięcej polubień od posiadających aktywne konta użytkowników serwisu Instagram  i otrzyma Nagrodę określoną w ust. 2.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie przekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawdziwych lub niezgodnych z Regulaminem.
 9. Fundatorem Nagród jest Organizator. 
 10. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią. 
 11. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
 12. W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko 1 (słownie: jeden).
 13. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną. • 4. Dane Osobowe
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres korespondencyjny: Shaman Joanna Śniegocka ul. Długa 23 63-400 Ostrów Wlkp. oraz na adres e-mail info@shaman.pl
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Zwycięzców również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wydania Nagród Zwycięzcom czy złożenia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych. 
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.
 6. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail info@shaman.pl.
 8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania. 
 9. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu. 
 • 5. Reklamacje
 1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: Konkurs Voucher, na adres  e-mail info@shaman.pl lub adres korespondencyjny Organizatora Shaman Joanna Śniegocka, ul. Długa 23 63-400 Ostrów Wlkp. związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu.
 2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamację.
 3. Organizator w terminie 14 dni udziela Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.
 4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

 

 • 6. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.
 1. Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy konkursu spełniają warunki określone w regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika konkursu złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z konkursu.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.07.2022r. 
 4. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu. 
 5. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram ani z nim związana. 
 6. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.  
 7. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.